Sunday, March 11, 2007

My Friend *Wannee

My Friend *Wannee
"หน้าโหด(เหรอ?)
ไม่จริงหรอก ไม่เคยเห็นโหดซักที
กองบก.จูเนี้ยสอง ผู้ร่วมเส้นทางสาย MRT
ความสามารถพิเศษ คือ ไม่รับมุขใดๆ ในโลกนี้
555 หัวเราะทีหลังดังกว่า...จริงๆ นะเออ"

No comments: