Saturday, October 27, 2012

Fall you

Fall you
ฉันรอ ตั้งแต่งานเต้นรำเมื่อหน้าร้อน
ผ่านฤดูใบไม้ผลิกระทั่งใบไม้ร่วง
โชคดีที่เป็นไม้ยืนต้น ฉันรอเธอได้ทั้งปีแหละ