Tuesday, February 23, 2010

IF: Propagate

Alice's garden
"สวนดอกไม้นั้นเต็มไปด้วยความทรงจำ
ทีละเล็กทีละน้อย ลมลอยเกสรปลิดปลิว
ความรักของเธอจะงอกเงย ณ ที่ใดกัน"

Saturday, February 13, 2010

IF: Adrift

3000 ft
"ลิ่วลู่ลมลอยละล่อง
ลึกยิ่งลึกแสงยิ่งลับ
สถานีต่อไป...อีกสามพันฟุตล่ะ"

Monday, February 8, 2010

IF: Muddy

Colorful muddy
"ฝนตกและแอ่งโคลน
ฉันอารมณ์ดีกับรถอารมณ์ร้าย
สีสันเป็นประกาย...เปรอะไปทั้งตัว"