Friday, March 30, 2007

My Friend *PitiPom

My Friend *PitiPom
"ปิติปอมภารโรงประจำ Kumass.com อันรกร้าง
ไม่สิ...ช่างเป็นบอร์ดที่น่าสรรเสริญยิ่งต่างหาก
ถ้าไม่มีปอมก็คงไม่มีเว็บบอร์ดให้เพื่อนๆ ได้เข้าไปโพสแก้เหงา
แม้จะเป็นน้องที่พี่ไม่จำแต่ตอนนี้ปิติปอมก็เป็นป๊อปปูล่าปอมในหมู่น้องๆ
โอ...มันช่างดีจริงๆ"

No comments: