Sunday, March 18, 2007

My Friend *e-Tao

My Friend *e-Tao
"เต่า เต้า นังเต้า หรืออีเต้า
จะใช้ชื่อไหน ดีกรีความแรดก็ไม่ลดลงหรอก
วีรกรรมรูดเสาบนรถไฟฟ้าก็ยังติดตา อ่า...จะดีเหรอ
ไม่ว่าภาษาพูดภาษาเขียนก็ต้องมีภาษาอังกฤษวันละคำแทรกอยู่ในทุกอณูประโยค
ช่างสมเต้าจริงๆ"

No comments: