Thursday, March 15, 2007

My Friend *Petch

My Friend *Petch
"เรื่องแมวๆ ขอให้บอก
เพชรผู้ร่าเริง มาสค็อตจอมสรวลเสประจำวงเหล้า
ตั้งตนเป็นคนรัก(รุ่น)พี่ตั้งแต่ปี 1
จริงๆ เพชรรักทุกคนนะ ฮิ้ววว"

No comments: